© J van Straaten
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts
© Guus Geurts

This website is in Dutch. For English, please read: Pledge for food sovereignty and climate justice
- Proposals, background of fast (and hunger strike) to cope with the ‘forgotten’ food-, energy and climate crises. We would like you to support these proposals by sending an email to info@foodjustice.eu Thanks in advance!


Overconsumptie in het Westen ten koste van het voedsel van de armsten
Momenteel wordt er op vruchtbaar land in the Global South (ook wel 'ontwikkelingslanden' genoemd) luxe-gewassen voor de Westerse consument verbouwd, terwijl de plaatselijke bevolking ondervoed is en soms zelfs van de honger sterft. Niet alleen de westerse consument eet die producten, maar ook westers vee (met name soja) en in toenemende mate ook westerse auto’s door de import van biobrandstoffen. Boeren, herders en inheemse volkeren in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika worden zo – vaak met geweld – van hun bestaansmiddelen beroofd. Beroofd van hun landbouwgrond, de graasgrond van hun vee, van (schoon) water, van het regenwoud of de vis waar ze van leven, door grootgrondbezitters en westerse multinationals die veevoer, voedsel of biobrandstoffen voor vooral het Westen en Aziatische landen produceren of hiervoor het land opkopen of langjarig huren (de zogenaamde land grab). Er worden dus nog steeds op grote schaal regenwoud en andere natuurgebieden vernietigd en mensen met geweld van hun land verdreven voor voor de Westerse consument. Het is onacceptabel dat honderden boeren, herders, inheemse volkeren en milieu-activisten, die zich hiertegen verzetten, worden vermoord, gearresteerd of bedreigd. Zie ter illustratie een artikel over deze misstanden in Ethiopië.


Europees handels-, landbouw- en klimaatbeleid leidt tot schending van mensenrechten
Nog steeds worden er handelsverdragen afgesloten of voortgezet die voor de plaatselijke bevolking vaak zeer nadelig uitpakken. De hiervoor geschetste land-problematiek wordt mede veroorzaakt door lage of niet bestaande Europese importheffingen op producten als soja, palmolie en biobrandstoffen. Deze goedkope importen maken een Europese productie van eiwit- en oliegewassen namelijk vrijwel onmogelijk. Verder kunnen boeren door deze vrijhandelsverdragen geen eerlijke prijs voor hun voedsel op de eigen markt verkrijgen en moeten ze vaak hun bedrijven stoppen. Deze verdragen zorgen er namelijk voor dat bescherming van de lokale en nationale voedselmarkten moet worden opgeheven. Westerse multinationals kunnen zo deze markten binnendringen met gesubsidieerde (gedumpte) westerse overschotten. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de voedselzekerheid in landen die voorheen voldoende voedsel voor hun bevolking produceerden. De huidige klimaatvoorstellen versterken deze negatieve effecten nog eens. Westerse landen weigeren namelijk hun uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, en schuiven dit liever af op ontwikkelingslanden. Boeren die te maken krijgen met de desastreuze gevolgen van deze klimaatverandering krijgen nu ook nog eens te maken met deze ‘klimaatoplossingen’. Zo leiden de Europese biobrandstoffenrichtlijn en de aanleg van boomplantages (voor onze CO2-compensatie) er toe dat zij van hun land verjaagd worden om deze producten te verbouwen.

Om deze redenen is het Westen in grote mate verantwoordelijk voor het schenden van de mensenrechten op voedsel, water en levensonderhoud. Wilt u in zo’n wereld leven? Wij niet! De politiek lijkt zich onvoldoende bewust van de negatieve consequenties van de internationale handelsverdragen, het huidige klimaatbeleid en het landbouwbeleid.

Daarom hebben wij in 2011 de Werkgroep Voedselrechtvaardigheid opgericht; om aandacht te vragen voor de verantwoordelijkheid van westerse overheden voor deze misstanden - waar overigens ook de westerse boer, arbeider, consument en het Midden en Klein Bedrijf slachtoffer van is - én om aandacht te vragen voor mogelijke effectieve alternatieven.


Alternatieven
Nederlandse en Europese boeren, bedrijven en consumenten kunnen er voor kiezen zoveel mogelijk lokale en regionale producten te produceren en consumeren. Maar om te komen tot een rechtvaardigere en ecologische wereld zullen vooral landelijke en Europese politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen, en nee moeten zeggen tegen de huidige rat race op de wereldmarkt. Als de politieke wil en moed er is zou regulering van markten er toe kunnen leiden dat Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt voor voedsel, veevoer en energie. Dan kunnen ook de normen aan de Europese boeren op gebied van milieu en dierenwelzijn vergaand worden verhoogd. Dat heeft veel voordelen:
 • Boeren in ontwikkelingslanden krijgen hun natuurlijke hulpbronnen en markten terug om hun eigen voedsel te kunnen verbouwen.
 • Lokale en regionale productie geeft boeren in Europa en ontwikkelingslanden een kostendekkende prijs en creëert ook werkgelegenheid in de verwerkende sector en (informele) handel.
 • Lokale en regionale productie bespaart veel fossiele brandstoffen. Brandstoffen die steeds schaarser en duurder worden en die bijdragen aan klimaatverandering.
 • Lokale en regionale productie leidt tot sluitende kringlopen van mineralen en voedselzekerheid op de lange termijn.
Daarnaast kan Europa veel meer zelfvoorzienend in energie worden, door het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te beperken o.a. via veel hogere ecotaxen en door te investeren in duurzame energieproductie.


Petitie en voortgang
Om aandacht te vragen voor genoemde problematiek en alternatieven aan te dragen heeft Werkgroep Voedselrechtvaardigheid een ‘Petitie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid’ opgesteld met voorstellen tot verandering op de volgende terreinen:
 • Voedselsoevereiniteit binnen landbouw- en handelsbeleid;
 • Klimaatrechtvaardigheid en energiezekerheid;
 • Het stoppen van de Nederlandse en Europese schending van mensenrechten en van green washing.
De petitie met de lijst van ondertekenaars vindt u hier :
Petitie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid met alle ondertekenaars per 19 juli 2015
Deze petitie wordt onderschreven door 40 maatschappelijke organisaties en bedrijven en 271 burgers in binnen- en buitenland. Als u deze petitie wilt ondertekenen, zendt dan een email naar info@foodjustice.eu Alvast bedankt voor uw steun!

Op 10 oktober 2011 is deze petitie met voorstellen verstuurd naar de Nederlandse politiek en drie maatschappelijke organisaties.
Op 1 november 2011 is deze persoonlijk aangeboden aan de Tweede Kamer-Commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zie het Beeldverslag (pdf). En nog meer foto's op Facebook.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het vorige kabinet deze reactie van staatssecretaris Bleker van ELI geschreven: Kamerbrief staatssecretaris Bleker 17-11-11
Op 16 november 2011 werd een brief aan de betreffende Tweede Kamerleden gestuurd waarbij de voorstellen per debat voor de daarop volgende weken, werden uitgesplitst. Hierbij werd de hoop uitgesproken dat deze voorstellen werden gebruikt binnen moties om het kabinetsbeleid te veranderen.

Door de SP en de Partij voor de Dieren werden in november en december 2011 vijf moties ingediend die (grotendeels) overeenkwamen met de voorstellen die gedaan werden door de Werkgroep Voedselrechtvaardigheid. Hieronder een verzoek om een onderzoek naar de gevolgen van vrijhandelsverdragen voor voedselzekerheid en landrechten, en een pleidooi voor een Europees verbod op landroof in ontwikkelingslanden. Helaas stemden het CDA, VVD, PVV en SGP tegen alle moties. Eerstgenoemde motie werd wel ondersteund door alle overige partijen. Op 10 oktober 2013 werd op initiatief van de Partij voor de Dieren wel een meerderheid behaald in de Tweede kamer voor een motie die pleit voor een Europees importverbod voor olie afkomstig uit teerzanden


Vastenactie
Op 16 oktober 2011 werd er door 28 mensen 24 uur gevast om deze petitie kracht bij te zetten en uit solidariteit met de mensen waarvan de mensenrechten geschonden worden door dit westers beleid. Tevens hield Guus Geurts van 1 november t/m 10 december 2011 een veertigdaagse vastenactie en deed hiermee een dringend beroep aan de politiek om zoveel mogelijk voorstellen over te nemen. Deze breidde hij daarna uit met een hongerstaking, in de hoop dat tenminste één van genoemde moties zou worden aangenomen. Op 14 december stopte hij hiermee na in totaal 43 dagen niets gegeten te hebben. Dat deed hij op doktersadvies.

Meer informatie over de vastenactie en hongerstaking, en de artikelen die hierover in de media verschenen vindt u via www.guusgeurts.nl/hongerklimaat


Campagne-activiteiten vanaf 2012
Vanaf 2012 wordt de campagne voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid voortgezet, deels in samenwerking met andere organisaties:
 • Op 30 maart 2012 organiseerden Werkgroep Voedselrechtvaardigheid samen met anderen in de Kargadoor te Utrecht een strategie-bijeenkomst Voedsel Anders voor alle ondersteuners van de petitie. Hiervoor werden ook andere mensen uitgenodigd die samen willen werken aan een rechtvaardigere en meer ecologische voedselvoorziening. Deze samenwerking is de afgelopen jaren voortgezet en is uitgemond in het Voedsel Anders Netwerk. De kerngroep hiervan organiseerde de Voedsel Anders Conferentie op 21 en 22 februari 2014 in Wageningen 2014, met 800 bezoekers. Een verslag en meer informatie: Voedsel Anders Conferentie 2014.
 • Mede geïnspireerd door genoemde vastenactie in 2011 vertrok documentairemaker Wiek Lenssen in 2012 naar Brazilië om een documentaire te maken over de grootschalige sojaproductie. Hierna werd op 1 oktober 2012 het debat 'Varkens en soja' gehouden tijdens de Floriade in Venlo. Dit werd georganiseerd door Oxfam/Novib, Milieudefensie, Vereniging Behoud de Parel, Wiek Lenssen Filmproducties en Werkgroep Land- en tuinbouw van de SP. Een videoverslag van deze bijeenkomst en beelden over de negatieve gevolgen van de sojateelt voor de Guarani-indianen in Brazilië is te zien via: wieklenssenfilm.nl
 • De pleidooien van de werkgroep Voedselrechtvaardigheid zijn in samenwerking met Platform Aarde Boer Consument deels verwerkt in de tekst van het landbouwhoofdstuk van het Europese samenwerkingsverband: Alternative Trade Mandate (ATM). Hierin werken ontwikkelings-, milieu- en boerenorganisaties samen en ontwikkelden samen. In december 2013 werd dit alternatief gelanceerd, waarna er in 2014 een campagne werd gehouden richting de Europese Verkiezingen. Hier een uitleg van Alternative Trade Mandate. Hier vindt u de Nederlandse tekst van dit alternatief. Hier vindt u een Engelstalige uitleg van ATM en de Engelstalige versie van het alternatief. Hopelijk is de website van ATM binnenkort ook weer beschikbaar.
 • Op 26 mei 2013 in Wageningen tijdens de March against Monsanto en op 30 oktober 2013 tijdens een demonstratie tegen de conferentie Crop World Global bij de RAI in Amsterdam sprak Guus Geurts de aanwezigen toe: Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden? Zie het videoverslag van deze toespraak en de tekst van de toespraak in Wageningen.
 • Vanaf 2013 samenwerking binnen het Nederlandse TTIP-platform, waarin ontwikkelings-, milieu-, consumenten- en boerenorganisaties, sociale bewegingen en vakbonden samenkomen die zeer kritisch zijn over onderhandelingen rond die EU-VS-vrijhandelsverdrag.
 • Mede-organisatie van de Internationale Stop TTIP dag op 11 oktober 2014 op het Beursplein te Amsterdam. Zie de aankondiging hiervan.
 • Op 6 mei 2014 werd in Wageningen een Europees Verkiezingsdebat georganiseerd, met veel aandacht voor de TTIP en de ATM. Hier een video van de presentatie van de ATM-voorstellen op gebied van landbouw.
 • Op 15 april 2015 werd het Boerendebat – Gevolgen van TTIP voor landbouw en klimaat, mét alternatieven in Wageningen georganiseerd. In het Reformatorisch Dagblad verscheen hierover een verslag, ook Platform Aarde Boer Consument publiceerde een verslag. Dit debat leidde tot een gezamenlijk persbericht van de betrokken boerenorganisaties tegen TTIP: Agrarisch verzet tegen TTIP groeit.
 • Op 23 mei 2015 tijdens de March against Monsanto en TTIP in Amsterdam, gaf Guus Geurts de toespraak getiteld TTIP protest biedt kansen voor fundamentele hervorming van neoliberaal beleid.

Actualiteit en geplande activiteiten
 • De grootste bedreiging voor klimaatrechtvaardigheid en voedselsoevereiniteit wordt gevormd door TTIP, het geplande vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS waar momenteel over onderhandeld wordt. Werkgroep Voedselrechtvaardigheid zal samen met andere organisaties deelnemen aan een campagne hiertegen.
 • Werkgroep Voedselrechtvaardigheid werkt eraan de TTIP-, handels- en klimaatcampagnes aan elkaar te verbinden in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Parijs in december 2015. Ook wordt er naar gestreefd het thema 'handel' meer prioriteit te geven binnen de campagne rond de Sustainable Development Goals die in 2015 door de VN worden opgesteld.
 • Het Voedsel Anders Netwerk heeft op basis van de uitkomsten van de Voedsel Anders conferentie in 2015 het Voedsel Anders Manifest vastgesteld. Dit kan worden onderschreven door organisaties. Indien uw organisatie dat ook wil doen, stuur dan een email naar: manifest@voedselanders.nl
 • Op 12 en 13 februari 2016 zal - naar verwachting - de tweede Voedsel Anders Conferentie in Wageningen worden georganiseerd. Meer informatie zal geplaatst worden op www.voedselanders.nl.Oproep tot ondersteuning
Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers en is geheel afhankelijk van donaties. Zou u deze campagne voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid financieel willen ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL25ABNA0811993124 t.n.v. Stichting Platform Aarde Boer Consument onder vermelding van ‘Campagne voedsel en klimaat’.
Wilt u als vrijwilliger meewerken aan deze werkgroep of wilt u de petitie voor Voedselsoeverereiniteit en klimaatrechtvaardigheid ondertekenen, dan kunt u een email sturen naar info@foodjustice.eu.


^ ^